InfoTravel
מדינות

הלכות לנוסע היהודי

פרק א' - הכנות לדרך

רשות מגדולים \ טלית ותפילין \ צידה לדרך \ ספרים \ דבר הלכה \ דבר הלכה \ זמן היציאה \ כבוד ספרים \ מכין משבת לחול \ מים

פרק ב' - מנהגים ושמירה בדרך

לימוד תורה \ מצוות תמידיות \ לוויה \ צדקה \ פסוקי שמירה \ מכס \ פרידה \ משיחת נעליים \ חזרה לביתו \ יום שלישי \ סגולות לשמירה

פרק ג' - הלכות תפילת הדרך

הקדמה \ נשים \ נוסח הברכה \ מהו דרך \ דרך מיושבת \ דרך קצרה מסוכנת \ במטוס \ אימתי מברכין \ בשני נסיעות \ כיצד אומרה \ סמיכה לברכה \ ותחזירני לשלום \ שונות בתפילת הדרך

פרק ד' - הלכות תפילה

זמני תפילה באוויר \ מנין \ תפילה מעומד \ המשכים לצאת לדרך

פרק ה' - והיה מחניך קדוש

הקדמה \ מהו מחניך \ ריח רע \ הרחקה מבית הכסא

פרק ו' - ולא יראה לך

הקדמה \ החזרת פניו \ ערות קטן \ ברשות אחר \ תמונה \ טפח \ שער \ פאה נכרית \ קול אשה \ אשה \ הסתכלות \ ראיה

פרק ז' הלכות ברכת הגומל

הקדמה \ ביאור הולכי דרכים \ טיסה במטוס \ נסיעה ברכבת \ מנהרות \ הפלגה ביום \ שיעור ההפלגה \ מקום הברכה \ אימתי מברך \ נסיעות סמוכות \ קטן \ אשה \ מנהגים

פרק ח' כשרות במאכלים

הקדמה \ מאכלים מומלצים להצטיידות לדרך \ מאכלים תוצרת חו"ל \ מאכלים אינם צריכים השגחה \ פירות וירקות \ דגים \ קפה ותה \ ביצים \ חלב \ אבקת חלב עכו"ם

פרק ט' - שימוש בכלי גויים

הקדמה \ כלים חד פעמיים \ כלי זכוכית \ כלים חדשים \ השתמשות קרה \ כוסות \ מיחם \ מאכל היתר שהתבשל בכלי גוי \ סכין \

פרק י' - הלכות בישולי עכו"ם

הקדמה \ ספק \ אופני בישול \ מליחה וכבישה \ מעושן
 
דרונט בניית אתרים